Hotel Boston accommodation Karlovy Vary - Reservation !Recommend these pages:

Hotel Boston accommodation Karlovy Vary Current weather: mostly cloudy
Current weather:
daily temp.: 4 °C
night temp.: -1 °C
wind: 16 m/s

Adress: Hotel Boston Lucni vrch 9 Karlovy Vary 36001 Czech Republic

E-mail: Hotel-Karlovy-Vary-Boston@cz-hotel.eu